Arts Featured Galeri 3B General

ACW Funding Advice Sessions

10349947_743775395683660_5638925532017965714_n
Posted by mike

Funding advice sessions are held across Wales. These events enable individuals and organisations to discuss their project ideas and make general funding enquiries with members of our staff. Taking place this time at Galeri 3B on Priory Street, Wrexham on 6 Aug 2014


40 minute slots will be available to attendees to discuss possible projects with our Information Officers. They will be able to offer guidance on eligibility and how best to apply for a grant.


These sessions will be attended by appointment only. To book a place you will need to contact the Information Team, either by:


emailing Information@artscouncilofwales.org.uk. You will be asked to send us a brief description of your project proposal and to attach your artist CV, biography or description of your track record/background as an artist or arts organisation

or by calling us on 0845 8734 900


If you have any access requirements (e.g. wheelchair access, sign language interpereter, large print material etc.) please let us know when booking.6 August 2014
10:00 – 3.00


Galeri 3b
Priory Street
Wrexham
LL11 1SU
Mae sesiynau cymorth ariannu yn cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru, ac maent yn galluogi unigolion a sefydliadau i drafod syniadau eu prosiectau ac i gael gwybodaeth gyffredinol am ariannu. 6 Awst 2014


Bydd slotiau 40 munud ar gael i fynychwyr drafod gyda’n Swyddogion Gwybodaeth. Byddant yn medru siarad am eich prosiect a sut orau i fynd ati i geisio am grant.


Bydd y sesiynau cymorth ariannu ar gael drwy archeb yn unig. I archebu lle, cysylltwch a’r Tim Gwybodaeth, unai drwy:


ebostio gwybodaeth@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk. Bydd gofyn i chi anfon disgrifiad byr o’ch prosiect ac yn ogystal atodi eich CV artist, eich bywgraffiad neu ddisgrifiad o’ch cefndir fel artist neu sefydliad celfyddydol
ein ffonio ar 0845 8734 900


Os oes angen arnoch unrhyw ddarpariaeth benodol o ran hygyrchedd (e.e. mynediad cadair olwyn, dehonglwr sain, deunydd print bras ac ati) rhowch wybod i ni wrth archebu lle.


6 Awst 2014
10:00 – 3.00


Galeri 3b
Stryd Priordy
Wrecsam
LL11 1SU

About the author

mike