Featured

Only Boys Aloud – Wrexham

waloud-logo
Posted by mike

Ground-breaking male youth choir Only Boys Aloud moves beyond the Valleys and hits the high road, with a new initiative reaching from Holyhead to Wrexham.

Since its formation 5 years ago Only Boys Aloud has offered once-in-a-lifetime opportunities to hundreds of boys across South Wales to perform of platforms large and small across the UK, as well as numerous TV appearances and recordings. In the New Year, OBA heads north for a new pilot project, extending those opportunities to boys aged 13-19 from one end of the A55 to the other… Rehearsals for new choirs in Holyhead, Caernarfon, Rhyl and Wrexham will start in April and culminate with performances at key events in the area in September and October 2015.

Created for a one-off concert in 2010, OBA has gone from strength to strength, gaining a momentous 3rd place in Britain’s Got Talent in 2012, performing at Buckingham Palace in 2013 to celebrate the anniversary of the coronation, singing in the X Factor final and much, much more. Now The ALOUD Charity is able to announce plans to bring this exciting new take on the traditional Welsh male choir to North Wales. Inclusivity is central to the scheme. There are no fees to take part. No auditions. Any boy aged 13-19 who commits to attending regularly at their local rehearsal is welcomed whatever their background or ability. At its heart the scheme aims to make a difference to the young men of Wales and help raise aspiration levels, self-esteem and confidence.

The charity aim to recruit a minimum of 25 young men in each area (though it is hoped many more will join) from all backgrounds, always actively seeking those who can often be marginalised. These boys will take part in a programme of rehearsals – including massed rehearsals with the full group – culminating in an exciting public performance in September 2015.

Voluntary Community Leaders are also being recruited, so if you or someone you know might be interested in being part of the rehearsal process, please get in touch – contact@thisproject.co.uk

The rehearsals will be at the Wrexham Racecourse Stadium 6.30-8.30pm for a period of 10 weeks on Tuesdays from April 21st.

///

Mae côr meibion ifanc Only Boys Aloud yn symud tu hwnt i gymoedd y de ac yn teithio i’r gogledd gyda menter newydd yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam.!

Ers ei ffurfio 5 mlynedd yn ôl, mae Only Boys Aloud wedi cynnig cyfleoedd anhygoel i gannoedd o fechgyn ar draws De Cymru i berfformio ar blatfformau bach a mawr ar draws y Deyrnas Unedig yn ogystal ag ymddangosiadau ar y teledu a recordiadau. Yn y flwyddyn newydd, mae OBA yn mentro i’r gogledd ar gyfer cynllun peilot, gan ymestyn y cyfleoedd hynny i fechgyn 13-19 oed o un ochr o’r A55 i’r llall…Bydd ymarferion ar gyfer y corau newydd yng Nghaergybi, Caernarfon, Rhyl a Wrecsam yn cychwyn ym mis Ebrill ac yn diweddu gyda pherfformiadau mewn digwyddiadau allweddol ym mis Medi a mis Hydref 2015.!

Ffurfiwyd OBA ar gyfer un cyngerdd yn unig yn 2010, ac ers hynny mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth, gan ennill y 3ydd safle yn Britain’s Got Talent yn 2012, perfformio ym Mhalas Buckingham yn 2013 i ddathlu pen-blwydd coroni’r Frenhines, canu yn rownd derfynol X Factor a llawer, llawer mwy. Yn awr, mae’r ALOUD Charity yn medru cyhoeddi’r cynlluniau cyffrous i ddod

a’r naws gyfoes i arddull draddodiadol y corau meibion i Ogledd Cymru. Mae’r cynllun yn holl- gynhwysfawr. Does dim ffioedd i gymryd rhan. Dim clyweliadau. Mae unrhyw fachgen sydd yn ymrwymo i fynychu ei ymarfer lleol yn gyson yn cael ei groesawu, beth bynnag ei gefndir neu allu. Canolog hefyd yw’r amcan i wneud gwahaniaeth i fywyd dynion ifanc Cymru, i ddyrchafu eu hunan hyder, eu gorwelion a’u bwriadau mewn bywyd.!

Rydym yn anelu at recriwtio o leiaf 25 o ddynion ifanc ym mhob ardal (er gobeithiwn yn fawr y bydd mwy yn ymuno) o bob cefndir. Bydd y bechgyn yma yn cymryd rhan mewn rhaglen o ymarferion a phrofiadau arbennig iawn – gan gynnwys ymarferion gyda’r côr llawn – gan ddiweddu gyda pherfformiad cyhoeddus cyffrous ym mis Medi 2015.!

Rydym hefyd yn chwilio am Arweinwyr Cymunedol Gwirfoddol i helpu yn yr ymarferion, felly os oes gennych rhywun yn eich ysgol a fyddai gan ddiddordeb gwneud hyn, gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda.?

Mae’r ymarferion yn ardal Wrecsam yn mynd i fod ar Nosweithiau Mawrth yn Stadiwm Wrecsam am 6.30-8.30yh am gyfnod o 10 wythnos o Ebrill 21.

About the author

mike