Arts Featured

ART VEND

00414_woolgather_art-web
Posted by mike

Oriel Wrecsam’s ART VEND

In March 2015 Oriel Wrecsam is moving offsite, as plans for a new cultural hub in Wrexham unfold. As we begin this exciting new phase for the arts in Wrexham, Oriel Wrecsam will be developing projects which infiltrate and enhance daily life in the town centre.
The first of these projects is ART VEND – inspired and informed by Woolgather’s Art Vend which has run successfully in Leeds city centre since April 2013: http://theculturevulture.co.uk/blog/radar/woolgather-art-vend-launch/
www.woolgatherart.com
Oriel Wrecsam is now seeking proposals from artists working in any media, to create artist multiples which will be distributed from vending machines in Wrexham town centre, for £1 each.
The challenge – 50 works for £50
We will be commissioning a number of artists to create 50 artist multiples for an inclusive fee of £50, and each work must be small enough to fit inside a plastic capsule. These parameters of cost and scale mean that innovative thinking will be required!

All participating artists will be joining Oriel Wrecsam in our mission to make contemporary art accessible to all and it is up to each individual artist to design a proposal which feels comfortable in terms of material costs and predicted making time.

To apply for one of the commissions, please send the following to oriel.learning@wrexham.gov.uk
A brief written description of what you are proposing to create for Oriel Wrecsam’s Art Vend
A brief description of why you want to take part in this project (max 200 words)
Up to 6 images of examples of previous work
Links to your website or any other online presence

The deadline for proposals is midnight on 15/2/15

// // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

Oriel Wrecsam ART VEND

Ym Mawrth 2015 mae Oriel Wrecsam yn symud oddi ar y safle, wrth i gynlluniau ar gyfer canolfan ddiwylliannol newydd yn Wrecsam ddatblygu. Wrth i ni bontio i’r cyfnod newydd cyffrous hwn ar gyfer y celfyddydau yn Wrecsam, bydd Oriel Wrecsam yn datblygu prosiectau sy’n ymdreiddio i fywyd bob dydd yng nghanol y dref, ac yn ei wella.
Y cyntaf o’r prosiectau hyn yw ART VEND – wedi’i ysbrydoli a’i lywio gan Art Vend Woolgather sydd wedi rhedeg yn llwyddiannus yng nghanol dinas Leeds ers mis Ebrill 2013.
Mae Oriel Wrecsam nawr yn chwilio am gynigion gan artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng, er mwyn creu copïau o’u gwaith a fydd yn cael eu dosbarthu o beiriannau gwerthu yng nghanol tref Wrecsam, am £1 yr un.
Yr her – 50 darn o waith am £50 Byddwn yn comisiynu nifer o artistiaid i greu 50 copi o’u gwaith am ffi gynhwysol o £50, a rhaid i bob gwaith fod yn ddigon bach i fynd i mewn i gapsiwl plastig. Mae’r cyfyngiadau hyn o ran cost a graddfa yn golygu y bydd angen meddwl yn arloesol!

Bydd yr holl artistiaid sy’n cymryd rhan yn ymuno ag Oriel Wrecsam yn ein hymgyrchi wneud celf gyfoes yn hygyrch i bawb, a lle bob artist unigol yw dylunio cynnig sy’n teimlo’n gyfforddus o ran costau deunyddiau a’r amser a gymerir i’w gwneud.

I wneud cais am un o’r comisiynau, anfonwch y canlynol i oriel.learning@wrexham.gov.uk
Disgrifiad ysgrifenedig byr o’r hyn rydych yn ei gynnig i’w greu ar gyfer Art Vend Oriel Wrecsam
Disgrifiad byr pam rydych am gymryd rhan yn y prosiect hwn (uchafswm 200 o eiriau)
Hyd at 6 delwedd o enghreifftiau o waith blaenorol.
Dolenni cyswllt i’ch gwefan ac unrhyw bresenoldeb arall ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw hanner nos ar 15/2/15

About the author

mike